GATEWAY TO THAMMASAT

การลงทะเบียนต้องระบุข้อมูล 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ที่อยู่สำหรับการติดต่อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการศึกษา

เตรียมไฟล์ภาพถ่ายตามข้อกำหนดดังนี้
(1) ไฟล์ภาพถ่ายผู้สมัครขนาด 2 นิ้ว สำหรับ upload เข้าระบบ ต้องเป็นไฟล์สกุล .jpg ขนาดภาพไม่เกิน 2 MB ภาพถ่ายผู้สมัคร ต้องเป็นภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สามารถยิ้มเห็นฟันได้ พื้นหลังสีฟ้า หรือ สีขาว ห้ามมีลวดลวยหรือเห็นบุคคลอื่น มีความสว่างและความคมชัดที่เหมาะสม ไม่สวมหมวก แว่นตา หรือสิ่งอื่นที่ปิดบังใบหน้า ยกเว้นเครื่องแต่งกายทางศาสนา ขอให้มีลักษณะเดียวกับภาพติดใบรายงานผลการเรียน
*(ภาพถ่ายผู้สมัครจะปรากฏใน บัตรสอบ และ ใบรายงานผลคะแนน หากภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และ ใบรายงานผลคะแนนจะถูกปฏิเสธการพิจารณาคะแนนจากคณะที่รับผลคะแนนนั้นๆ )

(2) ไฟล์ภาพถ่ายบัตรประชาชน สำหรับ upload เข้าระบบ ต้องเป็นไฟล์สกุล .jpg ขนาดภาพไม่เกิน 2 MB
ภาพถ่ายบัตรประชาชน มีความสว่างและความคมชัดที่เหมาะสม เห็นใบหน้าและข้อมูลต่างๆ ชัดเจน

สำหรับผู้มีสัญชาติไทยต้องใช้บัตรประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอนุญาตให้ใช้เอกสารอื่นทดแทน เช่น Passport (หนังสือเดินทาง) 


ข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครต้องถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องทุกตัวสะกดตามบัตรประชาชน หากตรวจพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือภาพถ่ายไม่ตรงกับผู้เข้าสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต หากตรวจพบในระหว่างการสอบจะถูกระงับการสอบทันที หรือผลสอบถือเป็นโมฆะ รวมถึงอาจถูกตัดสิทธิในการสมัครสอบ TU STAR ครั้งต่อๆ ไปด้วย จึงขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ

เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถ Log In เข้าระบบด้วย เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และระบุวันเดือนปีเกิด เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดต่อไป

หากผู้สมัครไม่อัพโหลดรูปให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนด จะไม่สามารถสมัครสอบได้
หากรูปที่อัพโหลดไม่เป็นไปตามที่กำหนด ระบบจะตรวจสอบและลบข้อมูลผู้สมัครอัตโนมัติ

"การปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับคือคุณสมบัติที่สำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"